Press "Enter" to skip to content

Rozbudowany edytor tekstowy w PrestaShop 1.6

Admin 0

Aby dodać dodatkowe opcje do edytora tekstowego wystarczy zamienić zawartość pliku:

/js/admin/tinymce.inc.js

Na:

function tinySetup(config)
{
  if (typeof tinyMCE === 'undefined') {
   setTimeout(function() {
   tinySetup(config);
   }, 100);
   return;
  }
 
  if(!config)
    config = {};
 
  var editor_selector = 'rte';
  //if (typeof config['editor_selector'] !== 'undefined')
  //var editor_selector = config['editor_selector'];
  if (typeof config['editor_selector'] != 'undefined')
    config['selector'] = '.'+config['editor_selector'];
 
    //safari,pagebreak,style,table,advimage,advlink,inlinepopups,media,contextmenu,paste,fullscreen,xhtmlxtras,preview
    default_config = {
    selector: ".rte" ,
    plugins : "visualblocks, preview searchreplace print insertdatetime, hr charmap colorpicker anchor code link image paste pagebreak table contextmenu filemanager table code media autoresize textcolor emoticons",
    toolbar2 : "newdocument,print,|,bold,italic,underline,|,strikethrough,superscript,subscript,|,forecolor,colorpicker,backcolor,|,bullist,numlist,outdent,indent",
    toolbar1 : "styleselect,|,formatselect,|,fontselect,|,fontsizeselect,", 
    toolbar3 : "code,|,table,|,cut,copy,paste,searchreplace,|,blockquote,|,undo,redo,|,link,unlink,anchor,|,image,emoticons,media,|,inserttime,|,preview ",
    toolbar4 : "visualblocks,|,charmap,|,hr,",
       
    external_filemanager_path: ad+"/filemanager/",
    filemanager_title: "File manager" ,
    external_plugins: { "filemanager" : ad+"/filemanager/plugin.min.js"},
    extended_valid_elements: 'pre[*],script[*],style[*]', 
    valid_children: "+body[style|script|iframe|section],pre[iframe|section|script|div|p|br|span|img|style|h1|h2|h3|h4|h5],*[*]",
    valid_elements : '*[*]', 
    force_p_newlines : false, 
    cleanup: false,
    forced_root_block : false, 
    force_br_newlines : true, 
    convert_urls:true,
    relative_urls:false,
    remove_script_host:false,
      
    menu: {
      edit: {title: 'Edit', items: 'undo redo | cut copy paste | selectall'},
      insert: {title: 'Insert', items: 'media image link | pagebreak'},
      view: {title: 'View', items: 'visualaid'},
      format: {title: 'Format', items: 'bold italic underline strikethrough superscript subscript | formats | removeformat'},
      table: {title: 'Table', items: 'inserttable tableprops deletetable | cell row column'},
      tools: {title: 'Tools', items: 'code'}
    }
 
  }
 
  $.each(default_config, function(index, el)
  {
    if (config[index] === undefined )
      config[index] = el;
  });
 
  tinyMCE.init(config);
 
}
 
$().ready(function() {
  tinySetup(); 
});

Uwaga #1 w celach bezpieczeństwa najlepiej wykonaj kopię bezpieczeństwa poprzedniej zawartości tego pliku

Uwaga #2 aby zmiany były widoczne, przeładuj parokrotnie podstronę admin z edytorem kombinacją klawiszy CTRL + F5

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Zobacz także !
Metoda "ręczna" Wchodzimy w dział: International -> Languages -> Add…